Wedi'u brandio'n swyddogol

gan David Clubb | Mai 14, 2019

Cam nesa

Gwelodd yr wythnos hon gam sylweddol arall yn esblygiad Afallen. Er ein bod wedi ein cofrestru fel cwmni ers mis Hydref, nid oeddem – tan yr wythnos hon – wedi cael cyfle i ddathlu’r cwmni gyda’n ffrindiau a’n cydweithwyr o bob rhan o’n rhwydweithiau.

Newidiodd hynny i gyd yr wythnos hon, gyda’n lansiad swyddogol, digwyddiad hynod bleserus lle gwelodd bron i hanner cant o bobl ddod i glywed mwy am Afallen, a sut rydym yn ceisio chwarae ein rhan i wneud Cymru, a’r byd, yn lle mwy cynaliadwy.

Fe wnaethom hefyd achub ar y cyfle i ddatgelu ein logo newydd i’r mynychwyr. Roeddem yn ffodus iawn i sicrhau gwasanaethau Hannah Garcia o Blod Design yn yr ailgynllunio, sydd yn arbenigwr ar greu logos hardd ar gyfer sefydliadau sydd â gyriant amgylcheddol cryf.

Roedd ein logo blaenorol yn rhywbeth o harddwch, wedi’i greu a’i roi i’r byd trwy Creative Commons (rhywbeth yr ydym yn ei garu!) trwy OpenClipArt. Fodd bynnag, gan fod unrhyw un yn gallu ei ddefnyddio’n rhwydd, fe benderfynon ni fod arnom angen rhywbeth ychydig yn fwy pwrpasol.

Cydnabu Hannah arwyddocâd y goeden afalau i gynaliadwyedd, ac ymgorfforodd ein hawgrymiadau arddull yn rhywbeth sy’n unigryw, unigryw, ac mae’n cynrychioli’r tri phartner sefydledig trwy nifer yr afalau yn y goeden.

Ein 'hen' logo. Diolch yn fawr, Creative Commons!

Roedd ein lluniaeth yn cyd-fynd â'n Gwerthoedd

Barddoniaeth, seidr a chwmni gwych

Roeddem wrth ein bodd o gael ein cefnogi ar y noson trwy gael cipolwg ar arwyddocâd hanesyddol a diwylliannol yr enw Afallen yn Llenyddiaeth Gymraeg, gan Y Prifardd Aled Gwyn. Yn ei ddisgrifiad prydferth ac angerddol o’r gair, a’i berthnasedd i ddiwylliant Cymru yn ymestyn dros fwy nag wyth can mlynedd, roedd yn cynnwys darlleniadau dethol, gan gynnwys rhan o’r gerdd enwog ‘Ymadawiad Arthur’. Cafodd y gerdd hon ei hystyried yn ddigon uchel i ddyrchafu awdur T. Gwynn Jones, i Gadair yr Eisteddfod ym 1902, ac fe’i hystyrir yn gyflawniad nodedig yn llenyddiaeth Gymraeg yr 20fed Ganrif.

Ar noson o gwmni diwylliant a chwmni gwych, roeddem yn falch iawn o fod wedi dod â chymaint o bobl wych ynghyd. Wedi’i lansio’n swyddogol, a chyda logo newydd, rydym eisoes yn gweithio’n galed i wasanaethu cleientiaid, cymunedau a hinsawdd trwy ein partneriaethau unigryw a’n ffyrdd o weithio.

Partneriau Afallen efo'r logo newydd

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae'r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i'n partneriaid, ein rhanddeiliaid a'r gymdeithas ehangach.

Aros yn gysylltiedig

Ymunwch â'n rhestr bostio am ddiweddariadau ar ein gweithgaredd

Cymdeithasol

Twitter  LinkedIn  PixelFed mastodon YouTube  

Ffonia ni

Tel: +44 7516 314791