Mae talent Cymru ym mhobman. Rydym eisiau’r gorau ohono

Credwn mai dim ond os gallwn fanteisio ar alluoedd ein holl bobl y gallwn gyflawni potensial gorau Cymru. Rydym eisiau Cymru o’r holl dalentau.

Cymru o’r holl dalentau

Credwn mai dim ond os gallwn fanteisio ar alluoedd ein holl bobl y gallwn ddatgelu potensial gorau Cymru. Rydym hefyd yn gwybod bod llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd cyrraedd eu potensial llawn, nid oherwydd nad oes ganddynt y dalent na’r sgiliau, ond oherwydd bod eu hanableddau yn gwneud mynediad i’r gweithle yn fwy heriol nag y dylai fod.

Rydym eisiau gweithio gyda’r bobl fwyaf dawnus – ble bynnag y maent wedi’u lleoli, a beth bynnag fo’u hamgylchiadau corfforol – ac mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi cael ein derbyn i’r cynllun ‘Anabledd Hyderus‘ (saesneg yn unig). Mae’n gynllun gan Lywodraeth y DU sy’n ceisio cefnogi cyflogwyr i recriwtio a chadw’r doniau gorau, gan gynnwys y pyllau o bobl sydd ag anabledd neu gyflwr iechyd.

Rydym yn bwriadu deall gan sefydliadau pobl anabl sy’n cael eu harwain gan ddefnyddwyr sut y gallwn wneud unrhyw gyfleoedd gwaith mor hygyrch â phosibl i ystod mor eang â phosibl o bobl. Credwn y bydd ein dull o weithio gyda phobl sydd wedi’u hymgorffori yn eu cymunedau lleol yn cynorthwyo gyda hygyrchedd ein cyfleoedd gwaith, gan fod cydweithwyr yn gallu gweithio yn y cartref neu amodau swyddfa sy’n gweddu orau iddynt.

Ysbryd Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae Nodau Llesiant a Ffyrdd o Weithio yn cael eu cefnogi gan arfer da sy’n rhan o’r cynllun Hyderus i Bobl Anabl. Ei gwneud yn haws i bobl â phroblemau iechyd neu anableddau gael cymorth gwaith ystyrlon a gwerthfawr:

  • Wales Cymru iachach ’trwy alluogi mwy o bobl i fynd i mewn i’r gweithle, gan leihau stigma a materion iechyd meddwl
  • Wales Cymru fwy gwydn ’drwy helpu i wella sgiliau a chadw gwybodaeth ar draws yr ystod ehangaf posibl o bobl
  • Wales Cymru fwy cyfartal ‘drwy sicrhau bod ffrwyth cyflogaeth gyflogedig yn cael ei rannu’n fwy cyfartal â grwpiau sydd dan anfantais ar hyn o bryd
  • Wales Cymru lewyrchus ’trwy sicrhau bod y dalent orau bosibl ar gael i ni, a’n galluogi i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’n cleientiaid

Mae Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol hefyd yn nodi’r angen i weithio’n wahanol, gan ddefnyddio’r Pum Ffordd o Weithio. Gyda Afallen yn cymryd rhan yn y cynllun Hyderus Anabledd, gallwn ddangos yn haws:

  • Integreiddio ein hallbynnau ag anghenion partneriaid darparu gwasanaeth eraill yn y sector cyhoeddus neu’r sector preifat
  • Cryfhau gallu hirdymor Cymru i ddarparu cyflogaeth ystyrlon i bobl â galluoedd gwahanol
  • Gallu pobl ag anableddau neu gyflyrau iechyd i gael mynediad haws at waith, gan liniaru costau’r unigolyn yn y dyfodol neu wasanaethau cymorth cyhoeddus (atal)
  • Cydweithio â sefydliadau partner newydd a allai arwain at Ganlyniadau Llesiant gwell i bob parti
  • Ymwneud â phobl sy’n adlewyrchu amrywiaeth Cymru yn llawn

Mae’n bwysig i ni fod ymgynghoriaeth yng Nghymru yn gallu cynnig safon uchel iawn o safon, o garfan o arbenigwyr sy’n adlewyrchu amrywiaeth Cymru ym mhob agwedd. Mae gweithio gyda phobl o ystod eang o gefndiroedd a phrofiadau bywyd yn cynyddu perfformiad cyffredinol, a chredwn y bydd ein camau cyntaf i mewn i’r cynllun Hyder Anabledd yn ein helpu i gyflawni’r rhagoriaeth sydd yn ein nod.

Gallwch weld ein holl achrediadau ar y dudalen hon – gyda mwy i’w ddilyn yn y misoedd nesaf!

Os oes gennych unrhyw syniadau am ein dull gweithredu, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni, neu anfonwch rai sylwadau isod atom.

Leave a Reply

X