Mae talent Cymru ym mhobman. Rydym eisiau'r gorau ohono

gan David Clubb | Mai 28, 2019

Cymru o’r holl dalentau

Credwn mai dim ond os gallwn fanteisio ar alluoedd ein holl bobl y gallwn ddatgelu potensial gorau Cymru. Rydym hefyd yn gwybod bod llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd cyrraedd eu potensial llawn, nid oherwydd nad oes ganddynt y dalent na’r sgiliau, ond oherwydd bod eu hanableddau yn gwneud mynediad i’r gweithle yn fwy heriol nag y dylai fod.

Rydym eisiau gweithio gyda’r bobl fwyaf dawnus – ble bynnag y maent wedi’u lleoli, a beth bynnag fo’u hamgylchiadau corfforol – ac mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi cael ein derbyn i’r cynllun ‘Anabledd Hyderus‘ (saesneg yn unig). Mae’n gynllun gan Lywodraeth y DU sy’n ceisio cefnogi cyflogwyr i recriwtio a chadw’r doniau gorau, gan gynnwys y pyllau o bobl sydd ag anabledd neu gyflwr iechyd.

Rydym yn bwriadu deall gan sefydliadau pobl anabl sy’n cael eu harwain gan ddefnyddwyr sut y gallwn wneud unrhyw gyfleoedd gwaith mor hygyrch â phosibl i ystod mor eang â phosibl o bobl. Credwn y bydd ein dull o weithio gyda phobl sydd wedi’u hymgorffori yn eu cymunedau lleol yn cynorthwyo gyda hygyrchedd ein cyfleoedd gwaith, gan fod cydweithwyr yn gallu gweithio yn y cartref neu amodau swyddfa sy’n gweddu orau iddynt.

Ysbryd Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae Nodau Llesiant a Ffyrdd o Weithio yn cael eu cefnogi gan arfer da sy’n rhan o’r cynllun Hyderus i Bobl Anabl. Ei gwneud yn haws i bobl â phroblemau iechyd neu anableddau gael cymorth gwaith ystyrlon a gwerthfawr:

  • Wales Cymru iachach ’trwy alluogi mwy o bobl i fynd i mewn i’r gweithle, gan leihau stigma a materion iechyd meddwl
  • Wales Cymru fwy gwydn ’drwy helpu i wella sgiliau a chadw gwybodaeth ar draws yr ystod ehangaf posibl o bobl
  • Wales Cymru fwy cyfartal ‘drwy sicrhau bod ffrwyth cyflogaeth gyflogedig yn cael ei rannu’n fwy cyfartal â grwpiau sydd dan anfantais ar hyn o bryd
  • Wales Cymru lewyrchus ’trwy sicrhau bod y dalent orau bosibl ar gael i ni, a’n galluogi i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’n cleientiaid

Mae Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol hefyd yn nodi’r angen i weithio’n wahanol, gan ddefnyddio’r Pum Ffordd o Weithio. Gyda Afallen yn cymryd rhan yn y cynllun Hyderus Anabledd, gallwn ddangos yn haws:

  • Integreiddio ein hallbynnau ag anghenion partneriaid darparu gwasanaeth eraill yn y sector cyhoeddus neu’r sector preifat
  • Cryfhau gallu hirdymor Cymru i ddarparu cyflogaeth ystyrlon i bobl â galluoedd gwahanol
  • Gallu pobl ag anableddau neu gyflyrau iechyd i gael mynediad haws at waith, gan liniaru costau’r unigolyn yn y dyfodol neu wasanaethau cymorth cyhoeddus (atal)
  • Cydweithio â sefydliadau partner newydd a allai arwain at Ganlyniadau Llesiant gwell i bob parti
  • Ymwneud â phobl sy’n adlewyrchu amrywiaeth Cymru yn llawn

Mae’n bwysig i ni fod ymgynghoriaeth yng Nghymru yn gallu cynnig safon uchel iawn o safon, o garfan o arbenigwyr sy’n adlewyrchu amrywiaeth Cymru ym mhob agwedd. Mae gweithio gyda phobl o ystod eang o gefndiroedd a phrofiadau bywyd yn cynyddu perfformiad cyffredinol, a chredwn y bydd ein camau cyntaf i mewn i’r cynllun Hyder Anabledd yn ein helpu i gyflawni’r rhagoriaeth sydd yn ein nod.

Gallwch weld ein holl achrediadau ar y dudalen hon – gyda mwy i’w ddilyn yn y misoedd nesaf!

Os oes gennych unrhyw syniadau am ein dull gweithredu, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni, neu anfonwch rai sylwadau isod atom.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae'r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i'n partneriaid, ein rhanddeiliaid a'r gymdeithas ehangach.

Aros yn gysylltiedig

Ymunwch â'n rhestr bostio am ddiweddariadau ar ein gweithgaredd

Cymdeithasol

Twitter  LinkedIn  PixelFed mastodon YouTube  

Ffonia ni

Tel: +44 7516 314791