Ein hymrwymiad amgylcheddol

gan David Clubb | Gorffenaf 18, 2019

Ymarfer yr hyn yr ydym yn ei bregethu

Rydym yn glir yn ein hymrwymiad i gyflawni prosiectau sy’n cefnogi ac yn gwella ein hamgylchedd naturiol, y system sy’n sail i’n holl seilwaith, gwasanaethau a chynhyrchion. Rydym nawr yn gallu dangos ein bod yn cadw ein tŷ ein hunain mewn trefn, gan ein bod wedi ennill gwobr Lefel 2 y Ddraig Werdd am reolaeth amgylcheddol.

Mae System Rheoli Amgylcheddol y Ddraig Werdd (EMS) yn fersiwn ysgafn o 14001. Yn gyffredinol, mae cynllun y Ddraig Werdd yn fwy priodol i sefydliadau bach sydd ag effaith amgylcheddol gymharol fach. Mae’n ei gwneud yn ofynnol i’r sefydliad weithredu polisi amgylcheddol a’i fod yn cyflwyno ymrwymiad i gynnal archwiliad parhaus yn erbyn y polisi hwnnw.

Mae ein Partneriaid yn sefydlu ‘yn y cartref’ (neu siopau coffi!), felly mae ein heffaith amgylcheddol yn bennaf yn y dulliau teithio a ddefnyddiwn ar gyfer busnes. Lle y bo’n bosibl, rydym yn defnyddio’r hierarchaeth drafnidiaeth, gan flaenoriaethu Teithio Llesol (cerdded a beicio), yna trafnidiaeth gyhoeddus, yna trafnidiaeth breifat. I gael rhagor o wybodaeth am yr hierarchaeth ac am gludiant carbon isel, rydym yn argymell edrych ar gyhoeddiad Sefydliad Materion Cymreig 2018 “Datgarboneiddio Trafnidiaeth yng Nghymru” (Saesneg yn unig).

Y sistem amgylcheddol Draig Werdd

Pam mae hyn yn bwysig?

Un o’r rhesymau a sefydlwyd gennym oedd darparu llwyfan lle gallai unigolion talentog o bob cwr o Gymru gyflawni gweithgarwch prosiect lefel uchel, heb orfod achredu eu hunain gyda’r gofynion niferus ar gyfer sicrhau tendr neu sicrwydd ansawdd prosiect sy’n aml yn ofynnol.

Mae cyrhaeddiad Lefel 2 EMS y Ddraig Werdd bellach yn agor y posibilrwydd y gall Afallen a’n Associates wneud cais llwyddiannus am ystod ehangach o weithgaredd prosiect, ac o bosibl ar gyfer prosiectau llawer mwy.

Byddwn hefyd yn chwilio am sefydliadau sydd wedi dangos ymrwymiad tebyg i’r amgylchedd – ac yn ddelfrydol i’r gwerthoedd eraill sydd gennym yn annwyl – a cheisio dod o hyd i ffyrdd y gallwn gaffael gwasanaethau neu nwyddau oddi wrthynt.

Hoffem helpu i raeadru arfer da EMS mor eang â phosibl. Mae gweithgarwch busnes yn elfen hynod bwysig o gynaliadwyedd, a dim ond pan fydd y gymuned fusnes gyfan yn gwneud ei gorau glas y byddwn yn gallu cyflawni cynaliadwyedd gwirioneddol yng Nghymru.

Os ydych chi’n hoffi ein gwerthoedd, a’ch bod yn hoffi gweithio gydag ymgynghorwyr gwych o bob cwr o Gymru ar brosiectau heriol a diddorol, cysylltwch â ni. Mae gan ein Cysylltwyr brofiad enfawr gyda meysydd technegol yn amrywio o ynni adnewyddadwy ac ymchwil dechnegol i GIS, a chyda phynciau ‘meddalach’ fel ymgysylltu â rhanddeiliaid, cyfathrebu ac asesu prosiectau.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi!

Credyd am y lun: Freepik

Erthyglau cysylltiedig

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae'r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i'n partneriaid, ein rhanddeiliaid a'r gymdeithas ehangach.

Aros yn gysylltiedig

Ymunwch â'n rhestr bostio am ddiweddariadau ar ein gweithgaredd

Cymdeithasol

Twitter  LinkedIn  PixelFed mastodon YouTube  

Ffonia ni

Tel: +44 7516 314791