Bydd cyfryngau cymdeithasol (ffynhonnell agored) yn arbed ein democratiaeth

Mewn darn barn ym mhapur newydd y Guardian ddoe, mae Carole Cadwalladr yn disgrifio sut mai Facebook yw’r firws sydd wedi galluogi trychinebau Brexit, ac esgyniad y celweddog, Mr Trump, i’r Tŷ Gwyn.

Mae Facebook yn caniatáu i gelwydd ledaenu bron heb ei wirio. Mae’n caniatáu i’r bobl hynny sydd â’r mwyaf o arian a lleiaf o ysgrythurau ledaenu anwireddau i’r rhai mwyaf tueddol o ddioddef. Ac mae’n caniatáu hyn heb unrhyw obaith o ddwyn unigolion neu sefydliadau i gyfrif.

Er bod Facebook, Twitter, Instagram a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill wedi galluogi cysylltiad, sgwrs a syniadau a rennir; maent hefyd wedi creu byd digidol chwerw, ymrannol, polariaidd lle mae gwerth cyfranddaliwr yn cael ei wella fwyaf trwy dynnu sylw at rannu a lleihau cytgord. Mae meddyliau tawel, rhesymegol yn cael eu hidlo allan gan algorithmau sydd wedi’u cynllunio i wneud y mwyaf o gliciau, ail-drydariadau a hoff bethau. Cyfrol yn frenin.

Mae llawer o bobl eisiau gwneud gwahaniaeth ond nid ydyn nhw’n gwybod sut. Ond mae gwrthwenwyn i firws camwybodaeth a chasineb. Cyfryngau cymdeithasol ffynhonnell agored yw’r gwrthwenwyn hwnnw, ac mae eisoes yn lledu ar gyrion y bydysawd ar-lein.

Cyfryngau cymdeithasol ffynhonnell agored

Nid yw cyfryngau cymdeithasol ffynhonnell agored yn caniatáu hysbysebu. Nid yw’n gwerthu data. Mae’n gwahardd lleferydd casineb ac anoddefgarwch*. Ac mae’n cael ei gymedroli gan ddefnyddwyr, heb adnoddau ar gais cewri technoleg fyd-eang.

Yn fwy pryderus i’r perigloriaid, nid yw gwelyau poeth arloesi bellach yn y mega-gorfforaethau gyda’u timau o filoedd yn swyddfeydd ac ystafelloedd bwrdd America (yn bennaf). Maent yn yr hyn sy’n cyfateb i ffynhonnell agored, gyda chod ar gael am ddim i filoedd o gefnogwyr a gwirfoddolwyr ledled y byd ei adeiladu a’i wella.

O safbwynt Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, mae unrhyw un sy’n defnyddio, hyrwyddo neu gefnogi’r llwyfannau ffynhonnell agored hyn yn cefnogi nod Cymru sy’n Gyfrifol yn fyd-eang. O safbwynt byd-eang, mae’r un defnyddiwr neu gefnogwr hwnnw’n cynyddu’r swm o wybodaeth ddynol sydd ar gael yn rhwydd.

Un enghraifft glir o’r arloesedd hwn yw’r ffederasiwn rhwng llwyfannau ffynhonnell agored (a elwir hefyd yn Fediverse). Ffederasiwn yw’r gallu i gysylltu gwahanol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, fel bod swyddi a diweddariadau yn dod yn weladwy i’r ddwy ochr.

Mae hyn yn golygu, os ydych chi’n postio llun ar Pixelfed (fersiwn foesegol o Instagram), mae’n ymddangos yn eich porthiant ar Mastodon (fersiwn foesegol o Twitter). Yn yr un modd gall gwefannau, blogiau a diweddariadau ar gyfwerth moesegol bron pob platfform ‘gwyliadwriaeth cyfalafiaeth’ y gallwch chi feddwl amdano groes-bostio i’w gilydd, gan alluogi sgyrsiau a diweddariadau llawer symlach.

Beth yw’r anfanteision (a’r fanteision)?

Gadewch inni ddelio â’r eliffant yn yr ystafell; anfantais fawr y Fediverse ffynhonnell agored newydd yw bod niferoedd y defnyddwyr yn llawer, llawer is nag ar gyfer y llwyfannau sefydledig.

Go brin fod hyn yn syndod; mae yna ben blaen o bymtheng mlynedd i lawer o’r cewri technoleg. Ac mae’r wyddoniaeth y tu ôl i’r cyfryngau cymdeithasol yn golygu bod yna effaith crynhoad; unwaith y bydd y rhan fwyaf o’ch ffrindiau wedi ymgysylltu ar blatfform, mae’n cymryd ymdrech sylweddol i’w gadael ar ôl a dechrau rhywbeth newydd.

I mi yn bersonol roedd yn golygu (yn bennaf) gadael fy nghyfrif Twitter o filoedd o ddilynwyr, a dechrau cyfrif Mastodon newydd ffres ar toot.wales, un o lawer o achosion tebyg i ‘locality’ ledled y byd.

Fe wnes i ‘golli allan’ ar unwaith ar y llif ar unwaith o ddiweddariadau gan fy ffrindiau a chydweithwyr niferus, ac ar y ddadl fras-a-dillad (yr hyn sy’n pasio amdani) yno. Mae’n debygol y bydd effaith ar fy ngallu i hyrwyddo fy musnes newydd, Afallen, trwy’r rhwydwaith hwnnw hefyd.

Fodd bynnag, yr hyn a ddarganfyddais yw cymuned newydd o ffrindiau a chydweithwyr ar-lein. Rwyf wedi gweld casineb neu fwlio bron yn sero. Ac rydw i wedi bod yn falch iawn o ddefnyddio llwyfannau nad ydyn nhw’n cynaeafu fy data personol er mwyn eu gwerthu i gwmnïau a allai – mewn llawer o achosion – osod elw uwchlaw budd y cyhoedd.

Y gwir yw bod cymuned y defnyddwyr ym Mastodon (a’r llwyfannau eraill) yn tyfu’n gyson – gweler yr enghraifft isod am weithgaredd ar enghraifft Mastodon toot.wales. Ar ryw bwynt tipio – rwy’n argyhoeddedig – bydd y twf yn dechrau dod yn esbonyddol, ac yna bydd y defnyddwyr a ddaeth yn weithredol gyntaf yn gweld y buddion mwyaf.

Gweithgaredd wythnosol ar toot.wales

Ond daw’r budd mwyaf oll pan fydd pobl yn dechrau gadael llwyfannau’r cewri technoleg en masse, gan leihau eu dylanwad fel ceidwaid dadl ar-lein a rhannu gwybodaeth, a chyfrannu at fyd mwy caredig, ysgafnach a mwy meddylgar o ddisgwrs gyhoeddus. .

Gwybodaeth bellach
Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y dewisiadau amgen moesegol, ymwybodol o breifatrwydd i’r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol prif ffrwd, ewch i switching.software.

*Mae bron pob ‘achos’ o gyfryngau cymdeithasol ffynhonnell agored yn gwahardd casineb ac anoddefgarwch. Y rhai nad ydynt yn gyffredinol yn cael eu blocio, felly mae’r casineb wedi’i gyfyngu i gyfran fach o’r Fediverse

Leave a Reply

X