Cleient: Y Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd
Sector: Cymuned

Cyflwyniad
Roedd angen i’r CEA gaffael gwerthuswr allanol cymwys ar gyfer eu prosiect Cronfa Adnewyddu Cymunedol. Roeddem yn gallu cynhyrchu gwerthusiad cynhwysfawr o dan amserlenni tynn iawn.


Y briff

Roedd y prosiect CAC angen tystiolaeth ansoddol a meintiol i gefnogi casgliadau ynghylch a oedd y prosiect wedi’i gyflawni i’r safon a ddisgwylir gan broses CAC.


Yr ateb

Symudodd Afallen yn gyflym i drefnu tair set o gyfweliadau gyda staff, rhanddeiliaid a buddiolwyr, a defnyddiodd y dystiolaeth meintiol o gyflawni’r prosiect i ddangos lle bu’r prosiect yn llwyddiannus gyda’i gilydd, a hefyd i amlygu meysydd o orberfformio a thanberfformio.

Galluogodd y dull hwn ni i wneud nifer o argymhellion yn seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer cyflawni prosiectau yn y dyfodol.

Mae’r CAE yn bartner cyflawni allweddol yn ardal Abertawe

Tysteb

“Comisiynodd y CAE Afallen i gynnal gwerthusiad annibynnol o’n prosiect CAC. Gosododd Dave a’r tîm gynllun manwl o’r cychwyn cyntaf a dangos dealltwriaeth wych o’r disgwyliadau gan y cyllidwr a ninnau, a oedd yn ei gwneud hi’n hawdd iawn ymgysylltu. mwyaf defnyddiol oedd eu cyfathrebu ym mhob cam o’r casglu data a’u hatebion prydlon Rhoddodd hyn dawelwch meddwl i ni wybod y byddai’r prosiect yn cael ei gyflawni ar amser ac o safon uchel – dyna oedd hi!Byddwn yn argymell Afallen i unrhyw un fel y maent yn wirioneddol wych yn y gwasanaethau y maent yn eu darparu.”

Kim Mamhende – Rheolwr Datblygu Busnes