Author: David Clubb

 • Os goddefwn hyn ; Cymru yn economi’r byd

  Os goddefwn hyn ; Cymru yn economi’r byd

  Mae’r post gwadd hwn gan yr Athro Calvin Jones, a gyhoeddwyd ar Ddydd Gŵyl Dewi 2024, yn rhan o waith parhaus Afallen i ysgogi trafodaeth am y cyfleoedd i greu ffyniant yng Nghymru drwy feddwl a gwneud yn wahanol. Llun pennawd: yr Amazon Warehouse (‘canolfan gyflawni’) yn Abertawe, a gafwyd o Coflein.gov.uk. “Yr ymyloldeb gwreiddiol,…

 • Hyfforddiant bwrdd

  Hyfforddiant bwrdd

  Mae Afallen yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Deep Insight i gyflwyno rhaglen o hyfforddiant, a ariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru, i wella cynrychiolaeth cymunedau amrywiol Cymru ar Fyrddau cyhoeddus yng Nghymru. Y tair rhaglen hyfforddi, sydd i’w darparu ym mis Chwefror a mis Mawrth 2024, yw: Mae pob un…

 • Cyflwyno Katie!

  Cyflwyno Katie!

  Shwmae, Katie ydw i, a dwi’n gyffrous i ddechrau fy interniaeth yn Afallen! Rwyf ar hyn o bryd yn cwblhau fy MSc Cymdeithas, Amgylchedd a Newid Byd-eang ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’r cwrs hwn wedi fy ngalluogi i weld yr amgylchedd trwy lens wleidyddol, gymdeithasol ac economaidd. Rwy’n dod yn wreiddiol o Ferthyr Tudful ond wedi…

 • Cefnogi Mastodon yng Nghymru

  Cefnogi Mastodon yng Nghymru

  Un o werthoedd Afallen yw hyrwyddo’r defnydd o Creative Commons a datrysiadau ffynhonnell agored. Mae hyn oherwydd ein bod yn credu – ac mae’r dystiolaeth yn cefnogi ein barn – bod ymagwedd gydweithredol a chydgynhyrchu yn darparu buddion cyffredinol mwy i gymdeithas nag economi fasnachol yn unig. Amlinellodd ein Papur Gwyn cyntaf y potensial i…

 • Adroddiad blynyddol sydd wedi disgyn 2022

  Adroddiad blynyddol sydd wedi disgyn 2022

  Daeth 2022 â digonedd o waith diddorol i ni, a chaniatáu i ni gyfrannu at ein cenhadaeth o ddod â gwaith ystyrlon i’n Partneriaid a Chymdeithion anhygoel ledled Cymru. Gwelodd hefyd ni yn cymryd ein Prentis cyntaf, Louise! Rydym wedi parhau i dyfu yn ystod a maint y prosiectau rydym yn eu cyflawni. Mae hyn…

 • Asesu’r anniriaethol; heriau cyfochrog wrth werthuso diwylliant a natur

  Asesu’r anniriaethol; heriau cyfochrog wrth werthuso diwylliant a natur

  Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Bartner Afallen, David Clubb, ac fe’i cyhoeddwyd gyntaf ym mis Chwefror 2023 gan Gomisiwn Dylunio Cymru, yn eu cyhoeddiad pen-blwydd yn 20 oed. Mae gan ddiwylliant le sydd wedi’i ddiffinio’n unigryw yn statud Cymru, sy’n cael ei ddiffinio fel un o’r Nodau Llesiant yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol [1]: Cymru…

 • Rydym am i chi gael ein taenlen effaith trafnidiaeth!

  Rydym am i chi gael ein taenlen effaith trafnidiaeth!

  Rydym wedi bod yn monitro ein heffaith trafnidiaeth yn Afallen ers ychydig dros flwyddyn bellach, fel rhan o’n hasesiad yn erbyn Seren EMS. Mae ein data yn amherffaith; mae’n dibynnu ar unigolion yn llenwi eu teithiau unigol a wneir, ac mae gan bob un ohonom flaenoriaethau dybryd. Ond – mae’n ddechrau, ac mae’n rhoi syniad…

 • Yn medi budd ffynhonnell agored i Gymru

  Yn medi budd ffynhonnell agored i Gymru

  Mae seilwaith a gwasanaethau digidol yn sail i lawer o’n bodolaeth fodern. Mewn gwaith a hamdden, gyda theulu a ffrindiau, rydyn ni’n byw – i raddau mwy byth – mewn byd digidol. Mae’r byd hwn, yn debyg iawn i’r byd ‘go iawn’, wedi’i nodweddu gan wahaniaethau enfawr o ran mynediad a chyfleoedd. Mae llawer o…

 • Afallen yn croesawu Partner newydd i gyflymu twf yn y sector ynni

  Afallen yn croesawu Partner newydd i gyflymu twf yn y sector ynni

  Mae Afallen wedi ehangu ei bartneriaeth i gynnwys ynni adnewyddadwy a chwmni ymgynghori datblygu alltraeth Venn Associates. Mae’r penodiad yn rhan o strategaeth twf parhaus Afallen. Venn Associates yw’r Partner newydd cyntaf ers sefydlu’r cwmni yn 2018. Wrth sôn am y penodiad, dywedodd Joseph Kidd, sylfaenydd Venn Associates: “Rwyf wrth fy modd bod Venn Associates…

 • Hiraeth Energy; gwreiddio cyfran gymunedol mewn ynni

  Hiraeth Energy; gwreiddio cyfran gymunedol mewn ynni

  Rydym yn falch iawn o weld bod Hiraeth Energy yn mynd i bartneru â chwmni gwynt Magnora o Norwy i gyd-ddatblygu dau brosiect gwynt arnofiol yn y Môr Celtaidd. Wrth gwrs, byddem yn dweud hynny; Mae Afallen yn Bartner yn Hiraeth Energy, ac rydym wedi bod yn gweithio ochr yn ochr ag aelodau eraill y…