Rydym yn canolbwyntio ar gyflawni nodau a ffyrdd o weithio Deddf Lles y Dyfodol. Rydym yn adeiladu cyfalaf deallusol, ariannol a chymdeithasol o fewn yr ardaloedd yr ydym yn eu gweithredu.

Rydym yn cadw’r dysgu a’r profiad o’n gweithgarwch, gan wella’n cynnig yn barhaus yn seiliedig ar ein dealltwriaeth well.

Mae gennym ddealltwriaeth ddwfn a uniongyrchol o ddiwylliant a chymunedau Cymru yr ydym wedi ymgorffori mewn gwaith prosiect ac ymchwil.

Ein hymagwedd

Rydym yn defnyddio’r Pum Ffordd o Weithio a’r Nodau Saith Lles i lunio ein holl weithgaredd. Mae hyn yn cynyddu’r tebygrwydd y bydd y canlyniadau’n darparu budd-dal cynaliadwy, hirdymor.

Drwy ein hymagwedd seiliedig ar dystiolaeth, a thrwy weithio i’r safonau cydweithredol uchaf, mae ein darpariaeth prosiect yn helpu i leihau’r angen am ymyriadau yn y dyfodol.

Ffyrdd o weithio

Mae Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn diffinio’r pum ffordd o weithio

Rydym wedi eu hymgorffori yn bopeth a wnawn

}

Hirdymor

Mae ein gwaith yn blaenoriaethu datblygiad cynaliadwy dros yr hirdymor, ymagwedd a fydd o fudd i genedlaethau’r dyfodol, yn ogystal ag ychwanegu gwerth economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ar unwaith i ddinasyddion heddiw

Integredig

Rydym yn dadansoddi ac yn asesu’r effeithiau, yn gadarnhaol ac yn negyddol, y bydd penderfyniadau ar bob un o’r nodau lles, er mwyn cyrraedd argymhellion cytbwys a chymesur

Cynhwysol

Rydym yn galw ar ysbryd ac arfer cynnwys; gan weithio gyda rhanddeiliaid o set eang a chynrychiadol o sefydliadau ac amgylchiadau, er mwyn adlewyrchu’n briodol arbenigedd ac anghenion lleol

Cydweithredol

Rydym yn defnyddio ein rhwydweithiau helaeth ledled Cymru, a’n cyflenwad ‘person-centric’, er mwyn hwyluso cydweithrediad gwirioneddol rhwng rhanddeiliaid, p’un a ydynt eisoes yn hysbys i’w gilydd ai peidio

q

Ataliol

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth i gyd-gynhyrchu’r canlyniadau gorau posibl, gan ddefnyddio’r cryfderau a’r asedau mae gan bobl a lle i gyfrannu. Mae’r dull hwn yn atal mesurau mwy costus rhag dod yn nes ymlaen yn nes ymlaen

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae’r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i’n partneriaid, ein rhanddeiliaid a’r gymdeithas ehangach.

Stay connected

Join our mailing list for updates on our activity

 

Cymdeithasol