Parc Cenedlaethol Trefol am Gymru.

Mae Afallen wedi bod yn dilyn datblygiad cysyniad National Park City gyda diddordeb. Rydyn ni am helpu i ddod â hi i Gymru.

Adeiladu ar y gorau

Weithiau mae Cymru yn arloeswr. Weithiau gallwn ddysgu gan eraill sydd wedi mynd gyntaf.

Pan ddaw at y mudiad byd-eang eginol ar gyfer Dinasoedd y Parciau Cenedlaethol, mae Llundain wedi tanio llwybr, ar ôl sefydlu’r National Park City (NPC) cyntaf, a chreu Sefydliad Parc Cenedlaethol Dinesoedd i helpu i ysbrydoli eraill.

Mae nodau Sefydliad Dinas y Parc Cenedlaethol yn niferus, ond maent yn cynnwys:

  • Cyfoethogi dinasoedd â natur
  • Grymuso pobl a chymunedau lleol i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w hamgylchedd
  • Gwella llesiant, bioamrywiaeth, ansawdd aer ac ansawdd dŵr mewn dinasoedd

Mae Afallen wedi bod yn dilyn datblygiad cysyniad NPC gyda diddordeb. Fe wnaethon ni ddewis diwrnod lansio NPC Llundain – 22 Gorffennaf – i greu gwefan NPC a chyfrif Twitter ar gyfer Cymru. Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth â phobl a sefydliadau o bob sector, ac o bob math. Ein nod yw helpu i greu mudiad sy’n cael ei lywio gan arbenigedd a gwybodaeth leol, ac sy’n cael ei bywiogi gan yr awydd i wneud y byd yn lle gwell.

Beth a ble?

Mae’n ddyddiau cynnar eto yn natblygiad Dinas Parc Cenedlaethol yng Nghymru, felly nid ydym eto wedi gofyn barn am sut y dylai edrych, na ble y dylid ei leoli. Rydym yn fawr mewn cyd-ddylunio, cyd-gynhyrchu a chyd-gyflenwi, felly yn bendant nid ydym am fod yn berchen ar y cysyniad hwn. Credwn y bydd ar gyfer y bobl, gan y bobl.

Mae Cymru yn wlad wledig yn bennaf, gyda dinasoedd llawer llai na llawer o’r gwledydd sy’n dilyn cysyniad y NPC ar hyn o bryd, felly mae’n dal i gael ei weld a fyddwn yn canolbwyntio ar un neu fwy o ddinasoedd – fel Abertawe neu Gaerdydd – neu a yw ardaloedd trefol mwy fel gan fod parthau Cymeriad Tirwedd Cenedlaethol, neu’r Cymoedd, yn fwy addas.

Ar hyn o bryd rydym yn cael cefnogaeth anffurfiol gan sylfaenwyr Dinas Genedlaethol Parc Llundain, ac yn dechrau llunio rhestr o unigolion a sefydliadau cefnogol a allai fod â diddordeb mewn siapio sut y gallai Dinas neu ardal drefol Parc Cenedlaethol Cymru edrych.

Byddem yn croesawu eich diddordeb a’ch cefnogaeth; gallwch ddangos eich cefnogaeth trwy gofrestru’ch diddordeb a chofrestru i dderbyn diweddariadau, yn ogystal â thrwy ddilyn ein cyfrif Twitter @WalesNP.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chi i gwthio Cymru i frig y rhestr o wledydd sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w lles trefol a’u hecoleg.

Leave a Reply

X