Ein gwasanaethau

Mae pedwar partner Afallen wedi’u lleoli yn Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Caerdydd a Bro Morgannwg, gyda rhwydwaith helaeth o gymdeithion yn byw ac yn gweithio ledled Cymru.

Mae Afallen yn arwain ac yn cynghori cleientiaid ar egwyddorion, strategaeth a chamau gweithredu datblygu cynaliadwy. Mae ein holl waith wedi’i ategu gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, Ffyrdd o Weithio a Nodau.

Mae gennym gyfuniad o sgiliau datgarboneiddio ▪ caffael a chadwyni cyflenwi ▪ ymchwil ▪ dadansoddi data ▪ ynni ▪ newid hinsawdd / lliniaru / gweithredu ▪ gwyddor amgylcheddol ▪ cyfathrebu a marchnata ▪ datblygu strategaeth a chynllunio gweithredu / gweithredu ▪ ymgysylltu â rhanddeiliaid a dinasyddion ▪ strategaeth ddigidol ▪ rheoleiddio ▪ yr agenda cwsmeriaid agored i niwed.

Arloesi digidol

Ymchwil

Adolygiadau llenyddiaeth, prosiectau ymchwil diwydiant ac adroddiadau gan gynnwys:

 • Trafnidiaeth gynaliadwy
 • Dŵr
 • Tlodi ynni a thanwydd
 • Telathrebu
 • Datgarboneiddio sefydliadol
 • Rheoleiddio a llywodraethu

Strategaeth

 • Datblygu strategaethau datblygu cynaliadwy hirdymor, cynlluniau busnes, strategaethau brandio a marchnata
 • Gweithio’n agos gyda byrddau ac uwch dimau rheoli i nodi eu hanghenion sefydliadol, eu gweledigaeth a’u nodau; cyfieithu i weithredu a chynlluniau gweithredu

Ymgysylltu â rhanddeiliaid

 • Cyflwyno gweithdai ymgysylltu â rhanddeiliaid dwyieithog a chyfweliadau strwythuredig i lywio prosiectau ehangach
 • Rheoli cynadleddau cynaliadwyedd, cyfarfodydd bord gron ar gyfer newid a digwyddiadau gwerth cymdeithasol

Dadansoddi ac asesu

 • Mapio gwerth ac effaith cymdeithasol trwy wahanol safbwyntiau economaidd
 • Dadansoddi, adolygu ac ymchwilio i ddata sector-benodol a gwneud argymhellion ar gyfer newid

Cyfathrebu

 • Gweithio ar gyfathrebu mewnol i ddod ag unigolion a thimau, o sefydliadau mawr a bach, ar yr un daith gynaliadwyedd
 • Cefnogi a datblygu cynlluniau, sianeli a chynnwys cyfathrebu allanol