Rydym wedi cofrestru efo ICO, rhif ZB275693. Gallwch gysylltu â’n swyddog data yma.

Data a gasglwn

Rydyn ni’n casglu e-bost / amddiffynfeydd e-bost, rhifau ffôn a gwybodaeth cwmni am y bobl rydyn ni’n gweithio gyda nhw, neu bobl rydyn ni’n meddwl fydd â diddordeb yn ein gwasanaethau. Rydym yn cael y wybodaeth hon yn unig o’r wybodaeth a ddarperir trwy gyswllt uniongyrchol (fel e-bost), neu o wefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn neu Twitter.

Diddordeb cyfreithlon

Rydym yn prosesu data er budd cyflawni ein gwaith dan gontract ac i berfformio gweithgaredd marchnata.

Gallwch ofyn i chi gyrchu’r data sydd gennym amdanoch chi, neu ein bod ni’n tynnu’ch data personol, trwy gysylltu â’n swyddog data.

Gyda phwy rydyn ni’n rhannu’ch gwybodaeth

Nid oes neb, y tu mewn neu’r tu allan i’r UE, ac eithrio lle rydym yn gweithio ar brosiectau mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, ac yna dim ond gyda chaniatâd penodol y cleient.

Sut rydyn ni’n storio’ch gwybodaeth

Rydym yn storio’ch gwybodaeth am system Rheoli Perthynas Cwsmer (CRM) gyda’i weinyddion sydd wedi’u lleoli yn yr Almaen. Os nad ydym wedi cysylltu â rhywun yn ystod y tair blynedd diwethaf, byddwn yn dileu eu gwybodaeth.

Eich hawliau

Defnyddiwch y ddolen hon (Saesneg yn unig) i gael rhestr gynhwysfawr o’ch hawliau mewn perthynas â’r data sydd gennym arnoch chi.

Cwynion

I gwyno am y modd yr ymdriniwyd â’ch data, cysylltwch â’n swyddog data yma. Os na chewch foddhad â’ch cwyn, gofynnwch am arweiniad pellach gan ICO (Saesneg yn unig).

Dyddiad yr adolygiad diwethaf

1 Tachwedd 2021