Rydym yn adeiladu timau gwych


Mae ein tîm craidd yn cynnwys ein pedwar partner, wedi’u hategu gan dimau gwych o weithwyr proffesiynol profiadol, dibynadwy yr ydym yn eu hadeiladu i gefnogi prosiectau amrywiol, yn Gymraeg a Saesneg, ar-lein ac yn bersonol.

Ein Partneriaid

Photo of Mari Arthur

Mari Arthur

Mae Mari yn arbenigwr mewn cynaliadwyedd a chyfathrebu strategol. Yn flaenorol yn Gyfarwyddwr Cynnal Cymru am bum mlynedd, bu’n allweddol wrth ddatblygu ochr fasnachol y sefydliad drwy’r her o golli ei chyllid craidd gan Lywodraeth Cymru.

Mae ei phrofiad yn cynnwys rheoli dau fusnes llwyddiannus, ac mae ganddi brofiad sylweddol o’r Bwrdd gan gynnwys yn yr elusen Cadwch Cymru yn Taclus, a CIC Warm Wales.

Head photo of David Clubb

David Clubb

David yw arbenigwr Afallen ar strategaeth ddigidol ac ynni adnewyddadwy, ar ôl datblygu’r ddwy set o sgiliau ochr yn ochr â gyrfa lwyddiannus a aeth ag ef o Sbaen i Ddenmarc, ac o dde-orllewin Lloegr i’r gogledd-ddwyrain. Ei rôl flaenorol oedd fel Cyfarwyddwr y corff masnach ar gyfer ynni adnewyddadwy yng Nghymru, RenewableUK Cymru.

Mae’n Gymrawd ac yn gyn-ymddiriedolwr o’r Sefydliad Materion Cymreig, mae ganddo le ar Fwrdd Amrywiaeth Llywodraeth Cymru mewn STEM, ac mae’n Gadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru.

Joseph Kidd

Mae Joseph yn arbenigwr ynni gyda 15 mlynedd o brofiad ar draws ystod o brosiectau ynni adnewyddadwy. Mae’n Is-Gadeirydd ac yn Aelod o Fwrdd Ynni Morol Cymru, ac mae wedi bod yn ymwneud â’r mwyafrif o ddatblygiadau ynni adnewyddadwy ar y môr yn nyfroedd Cymru hyd yma, gan gynnwys cynhyrchu canllawiau lleoliadol rhanbarthol ar gyfer ynni adnewyddadwy ar y môr yn nyfroedd Cymru.

Mae gan Joseph brofiad helaeth o ymgysylltu â rhanddeiliaid sy’n canolbwyntio ar ddatblygu, ac yn ddiweddar mae wedi cefnogi strategaethau datgarboneiddio a Chynlluniau Ynni Ardaloedd Lleol ar gyfer nifer o awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus. Mae Joseph wedi ei leoli yn Abertawe ac yn ddysgwr Cymraeg.

Head photo of Peter Trott

Peter Trott

Daw Peter â set helaeth o sgiliau mewn llywodraethu, datblygu busnes ac entrepreneuriaeth.

Yn flaenorol yn uwch weithredwr yn y diwydiant telathrebu, mae bellach yn Gydymaith Sefydliad Rheolwyr ac Aseswyr Amgylcheddol, ac yn ymroddedig i helpu sefydliadau i weithredu cynaliadwyedd, ac mae’n fentor i fusnesau newydd yng Nghymru, yn ogystal â Chadeirio Caerdydd a’r Fro. Swyddfa Cyngor ar Bopeth.

Ein staff

Louise Kirton

Mae Louise wedi gweithio mewn llawer o ddiwydiannau, gan wirfoddoli, gwaith elusennol, rhedeg prosiectau, rheoli cyrsiau hyfforddi a digwyddiadau. Mae ganddi gymhwyster ILM lefel 5 mewn rheolaeth.

Ei hangerdd yw ymwneud â chymunedau lleol, gan rannu syniadau a llwyddiannau. Gwrando ar ddymuniadau ac anghenion ardaloedd o amgylch Cymru. Mae hi’n siaradwr Cymraeg rhugl angerddol sy’n caru ei gwlad brydferth.

Bu Louise yn rhan o’r gwaith o ddechrau’r fferi, sydd bellach yn enwog iawn, rhwng Glanyfferi a Llansteffan; trefnu teithiau a chroesfannau fferi gan ddod â’r ddau bentref ynghyd, tra’n rhoi profiad o’r aber hardd i bobl.

Hi hefyd oedd trefnydd grŵp Chwalwyr Sbwriel lleol, a oedd yn casglu sbwriel yn wythnosol, ac yn addysgu plant lleol ar faint o amser y gall ei gymryd i eitemau fynd yn ôl i’r ddaear, a pha ffordd well o ddechrau ailgylchu sbwriel.