Mae Afallen LLP (Afallen o hyn ymlaen) yn ymgynghoriaeth sy’n cynnig gwasanaethau cynaliadwyedd a rheoli prosiectau ledled Cymru a thu hwnt.

Rydym yn nodi Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol, ac yn cofrestru ar gyfer y cynllun 11 pwynt i ymgorffori’r gofynion yn ein gweithgareddau

 1. Y ddogfen hon yw ein polisi ysgrifenedig ar gyflogaeth foesegol yn Afallen a’n cadwyni cyflenwi. Mae’n destun adolygiad blynyddol. Ein hyrwyddwr gwrth-gaethwasiaeth a chyflogaeth foesegol (ASEEC) yw Mari Arthur (Partner)
 2. Rydym yn annog didwylledd, tryloywder ac atebolrwydd yn ein gweithrediadau, a gofynnwn i unrhyw bryderon ynghylch ein harferion cyflogaeth, gan gynnwys mater caethwasiaeth fodern, gael eu cyfleu’n uniongyrchol i Mari Arthur yn y lle cyntaf, neu un arall o’r Partneriaid os yw’r mater yn ymwneud â Mari Arthur ei hun. Mae manylion cyswllt yr holl Bartneriaid ar gael ar y wefan.
 3. Ar hyn o bryd nid oes gennym staff, ond rydym yn contractio gyda chontractwyr allanol. Rydym yn ymrwymo i dalu’r Cyflog Byw i’n holl gyflenwyr o leiaf, ac rydym yn sefydliad achrededig Cyflog Byw cydnabyddedig. Mae ein ASEEC yn gyfrifol am reoli’r Cyflog Byw Cenedlaethol yng Nghymru, ac mae’n diweddaru ei hun yn rheolaidd ar faterion yn ymwneud â chyflogaeth foesegol a chaethwasiaeth fodern
 4. Rydym yn ymrwymo i gynnwys y ddogfen hon ym mhob dogfen gaffael; cynnwys cwestiynau priodol ar gyflogaeth foesegol mewn tendrau; ymgorffori elfennau o’r Cod fel amodau contract fel sy’n briodol; a gofyn i gynigwyr esbonio’r effaith y gallai costau isel ei chael ar eu gweithwyr bob tro y derbynnir dyfynbris neu dendr anarferol o isel
 5. Rydym yn ymrwymo i sicrhau nad ydym yn rhoi pwysau gormodol ar ein cyflenwyr os yw hyn yn debygol o arwain at driniaeth anfoesegol gweithwyr; ac rydym yn ymrwymo i dalu i’n cyflenwyr yn y modd mwyaf amserol posibl, o leiaf cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn anfoneb ddilys, cyn belled â bod ein cleient wedi sicrhau bod y cronfeydd hynny ar gael i ni
 6. Disgwyliwn i’n cyflenwyr ymuno â’r Cod Ymarfer, ac rydym yn cyfleu’r disgwyliad hwn iddynt
 7. Rydym yn adolygu ein gwariant yn rheolaidd i asesu risgiau i arferion cyflogaeth anfoesegol yn y DU a thramor. Mae ein caffaeliad yn nodi cynhyrchion Masnach Deg lle bo hynny’n ymarferol. Pan nodir cyflenwyr risg uchel byddwn yn ymchwilio yn uniongyrchol. Byddwn yn gweithio gyda’n cyflenwyr i unioni unrhyw faterion cyflogaeth anghyfreithlon neu anfoesegol. Pan fyddwn yn ymgysylltu â chyflenwyr risg uchel, bydd y mater hwn yn eitem sefydlog mewn cyfarfodydd ac adolygiadau
 8. Pan fyddwn yn contractio gydag unigolion, dim ond gyda’r rhai sy’n hunangyflogedig yn fwriadol (ac nid ar gam) yr ydym yn gwneud hynny
 9. Disgwyliwn i’n cyflenwyr ganiatáu i’w staff ymuno ag Undeb Llafur neu gytundeb ar y cyd, neu unrhyw weithgaredd cysylltiedig, heb risg o wahaniaethu. Nid ydym yn defnyddio rhestrau du ac ni fyddwn yn defnyddio cyflenwyr sy’n eu defnyddio
 10. Rydym wedi cofrestru gyda’r Cyflog Byw Cenedlaethol, a thrwy ein caffael o gynhyrchion Masnach Deg rydym yn annog cyflog teg i gael ei dalu dramor
 11. Rydym yn ymrwymo i gynhyrchu datganiad blynyddol yn amlinellu’r camau a gymerwyd yn ystod y flwyddyn ariannol, a chynlluniau ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol, i sicrhau nad yw caethwasiaeth a masnachu mewn pobl yn digwydd yn ein sefydliad na chadwyni cyflenwi. Bydd y datganiad hwn yn cael ei lofnodi gan y Partneriaid ac ar gael ar-lein. Byddwn yn cofrestru ar y gofrestr ar-lein (Saesneg yn unig).


Mari Arthur; Partner. 23 Mehefin 2019