Mae Afallen LLP (Afallen o hyn ymlaen) yn ymgynghoriaeth sy’n cynnig gwasanaethau cynaladwyedd a rheoli prosiectau ledled Cymru a thu hwnt.

Nid oes gennym unrhyw eiddo busnes, ac rydym yn gweithio gartref neu o fannau cyhoeddus fel siopau coffi, llyfrgelloedd ac ati.

Mae Afallen wedi ymrwymo i gyflawni ei holl rwymedigaethau cydymffurfio (gwirfoddol a gorfodol) ac i leihau ei effaith ar yr amgylchedd. Fel rhan o’n hymrwymiad i’r egwyddor o welliant amgylcheddol parhaus rydym wedi asesu ein heffeithiau amgylcheddol allweddol sy’n ymwneud â defnyddio trafnidiaeth, a’r defnydd o galedwedd megis argraffydd, gliniadur neu gyfrifiadur bwrdd gwaith a ffonau symudol.

Mae ein EMS yn canolbwyntio ar:

  • Gwella ein perfformiad amgylcheddol yn barhaus trwy gefnogi a chynnwys yr holl weithwyr ac unrhyw bartïon eraill â diddordeb wrth weithredu a chyflawni ein Cynllun Gwella Amgylcheddol (Amcanion a Chamau Gweithredu) a gymeradwyir gan y Partneriaid.
  • Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr drwy ein defnydd o drafnidiaeth drwy ddilyn yr hierarchaeth drafnidiaeth
  • Lle bo modd, defnyddio papur wedi’i ailgylchu wrth argraffu neu gynhyrchion papur eraill
  • Ein hymrwymiad i atal llygredd a diogelu’r amgylchedd

Mae’r Polisi Amgylcheddol yn cael ei gymeradwyo gan bob aelod o staff, ar gael i’r cyhoedd ac yn cael ei adolygu’n flynyddol a’i adolygu yn ôl yr angen.

Cynllun gwella amgylcheddol

Dros y deuddeg mis diwethaf rydym wedi:

  • Gwella ein gwefan i ostwng ein hallyriadau carbon digidol i 0.67g CO2 fesul tudalen
  • Croesawu Partner yn newid cerbyd o danwydd ffosil i drydan
  • Wedi ceisio darparu cymaint o’n gwasanaethau â phosibl o bell ac eithrio lle mae cyfarfodydd personol yn cael eu hystyried yn ddymunol neu’n angenrheidiol iawn gennym ni neu gleientiaid

Dros y deuddeg mis nesaf byddwn yn:

  • Cyhoeddi ein hallyriadau trafnidiaeth yn rheolaidd ar wefan Afallen
  • Rhannwch ein taenlen adrodd am drafnidiaeth fel y gall sefydliadau bach eraill elwa o’r strwythur yr ydym wedi’i gynhyrchu
  • Adroddiad ar allyriadau gweithio gartref
David Clubb; Partner13 Gorffenaf 2022
Wedi’i ddiweddaru ar 26 Medi 2022