Polisi amgylcheddol

Mae Afallen LLP (Afallen o hyn ymlaen) yn ymgynghoriaeth sy’n cynnig gwasanaethau cynaliadwyedd a rheoli prosiectau ledled Cymru a thu hwnt.

Nid oes gennym unrhyw eiddo busnes, ac rydym yn gweithio gartref neu o fannau cyhoeddus fel siopau coffi, llyfrgelloedd ac ati.

Mae Afallen wedi ymrwymo i gyflawni ei holl rwymedigaethau cydymffurfio (gwirfoddol a gorfodol) ac i leihau ei effaith ar yr amgylchedd. Fel rhan o’n hymrwymiad i’r egwyddor o wella’r amgylchedd yn barhaus rydym wedi asesu ein heffeithiau amgylcheddol allweddol sy’n ymwneud â defnyddio trafnidiaeth, a’r defnydd o galedwedd fel argraffydd, gliniadur neu gyfrifiadur pen desg a ffonau symudol.

Mae ein EMS yn canolbwyntio ar:

  • Gwella ein perfformiad amgylcheddol yn barhaus trwy gefnogaeth a chyfranogiad yr holl weithwyr ac unrhyw bartïon eraill sydd â diddordeb wrth weithredu a chyflawni ein Cynllun Gwella Amgylcheddol (Amcanion a Chamau Gweithredu) a gymeradwyir gan y Partneriaid.
  • Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr trwy ein defnydd o drafnidiaeth trwy ddilyn yr hierarchaeth drafnidiaeth
  • Lle bo modd, defnyddio papur wedi’i ailgylchu wrth argraffu neu gynhyrchion papur eraill
  • Ein hymrwymiad i atal llygredd a diogelu’r amgylchedd


Mae’r Polisi Amgylcheddol yn cael ei ardystio gan bob aelod o staff, ar gael i’r cyhoedd a’i adolygu’n flynyddol a’i ddiwygio yn ôl yr angen.

Peter Trott; Partner. 18 Mehefin 2021

Llywio

Amdanom🤸‍♀️🧘‍♂️
Blog 🖋
Ein gwerthoedd 🙌
Gwasanaethau 🛎

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae’r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i’n partneriaid, ein rhanddeiliaid a’r gymdeithas ehangach.