“Yr hyn y mae Cymru yn ei wneud heddiw, bydd y byd yn ei wneud yfory”

Mae Afallen yn helpu i ddod â fory yn nes

Dod â gorau Cymru i’r byd

Rydym yn adeiladu timau o weithwyr proffesiynol profiadol y gellir ymddiried ynddynt i gefnogi’ch taith cynaliadwyedd

The wheel depicting the seven goals of the Future Generations Act

Rydym yn defnyddio’r Pum Ffordd o Weithio a’r Saith Nod Llesiant i lunio ein holl weithgaredd. Mae hyn yn cynyddu’r tebygolrwydd y bydd y canlyniadau’n darparu budd cynaliadwy, hirdymor.

Trwy ein dull seiliedig ar dystiolaeth, a thrwy weithio i’r safonau cydweithredol uchaf, mae cyflawni ein prosiect yn helpu i leihau’r angen am ymyriadau yn y dyfodol.

Ein nod craidd yw cefnogi trosglwyddiad ‘Cymru’ tuag at gymdeithas wirioneddol gynaliadwy.

Mae ein defnydd o fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol yn ein helpu i ystyried ffyrdd ataliol a hirdymor o ddiogelu ein hecosystemau, ac ar yr un pryd wneud y mwyaf o allu ein systemau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i ymateb yn gadarnhaol i newid.

Ein nod yw cadw cymaint o werth â phosibl o’n gwaith yng Nghymru. Mae hynny’n golygu blaenoriaethu ymgynghorwyr a busnesau bach yng Nghymru fel partneriaid ac wrth adeiladu consortia.

Rydym hefyd yn mynd i gryn drafferth i sicrhau bod ein cadwyn gyflenwi ein hunain yn blaenoriaethu cyflenwyr yng Nghymru. Rydym yn ystyried ystod o ffactorau wrth gaffael nwyddau neu wasanaethau, nid cost yn unig.

Trwy weithio tuag at amcanion cyffredin rhanddeiliaid cyhoeddus, preifat a thrydydd sector, rydym yn sicrhau bod iechyd yn brif ffocws wrth gyflawni ein prosiect, yn enwedig lle byddai dull rheoli prosiect safonol yn anwybyddu’r cyd-fuddion i iechyd a all ddeillio o’r mwyafrif o brosiectau. .

Rydym wedi ein hachredu gyda’r Cyflog Byw a chyda Anabledd Ymrwymedig, rhaglenni sydd â’r nod o agor cyfle a gwobrwyo diwrnod caled o waith gyda diwrnod teg o dâl.

Rydym yn datblygu ein prosiectau mewn ffordd sy’n cefnogi cyfranogiad, ymgysylltiad a budd i bawb, waeth beth fo’u hamgylchiadau economaidd-gymdeithasol neu ddemograffig.

Rydym yn cydnabod bod cymuned yn sail i gymdeithas wâr, ac mae ein gwaith yn ymdrechu i danategu’r rhesymeg economaidd-gymdeithasol y tu ôl i adnoddau cymunedol a rennir fel llyfrgelloedd, mannau agored a chysylltiadau trafnidiaeth diogel o fewn a rhwng gwahanol gymunedau.

Rydym yn cynnig ein holl wasanaethau yn ddwyieithog fel rhai diofyn, ac yn aml yn darparu sylwebaeth ar faterion amgylcheddol yn y cyfryngau Cymraeg.

Mae ein prosiect yn cydymdeimlo â diwylliant fel galluogwr economaidd a chymdeithasol, ac fel y profiad cyffredin sy’n bondio cymunedau yn lleol ac yn genedlaethol.

Gyda’n ffocws ar helpu sefydliadau i weithredu datrysiadau di-garbon, anfalaen amgylcheddol, a’n cefnogaeth i fenter a chaffael lleol, rydym yn chwarae ein rhan yn yr ymgyrch fyd-eang i leihau allyriadau carbon ac i gefnogi’r economi sylfaenol yng Nghymru.

Ein Partneriaid

Mari Arthur

Head photo of David Clubb

David Clubb

Peter Trott

Cwrdd ag Afallen

No Events

Cyfryngau cymdeithasol

Llywio

Amdanom🤸‍♀️🧘‍♂️
Blog 🖋
Ein gwerthoedd 🙌
Gwasanaethau 🛎
Ymddiriedwch 🤝

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae’r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i’n partneriaid, ein rhanddeiliaid a’r gymdeithas ehangach.

© Afallen LLP 2020 | Rhif cwmni OC424343 | Darlun efo ♥ yng 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 gan David Clubb

X