Cefnogi merched a menywod mewn gwyddoniaeth

gan David Clubb | Medi 04, 2019

Creu Cymru mwy cyfartal a lewyrchus

Nid yw’n gyfrinach bod y sectorau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – yn cael eu dominyddu gan ddynion. Dau eithriad yn gyffredinol mae’n debyg yw’r gwyddorau biolegol a meddygaeth, ond hyd yn oed yn y sectorau hyn, mae dynion yn meddiannu llawer o’r swyddi uchaf.

Rwyf wedi bod yn falch iawn fy mod wedi bod yn gysylltiedig â Bwrdd Menywod mewn STEM Llywodraeth Cymru ers mis Mai y llynedd. Mae gan y Bwrdd gynrychiolaeth gref ar lefel y Gweinidog, ac mae Hyrwyddwyr Menywod dylanwadol iawn mewn STEM o bob rhan o ddiwydiant ac addysg hefyd yn ei phoblogi.

Credaf nad diwydiant ac addysg yn unig sy’n wynebu heriau wrth hwyluso’r llwybr i gyflawni hobïau a swyddi STEM, ond y gymdeithas gyfan. Dyna pam y cymerais rôl Cadeirydd is-grŵp sy’n delio â chyfathrebu ar gyfer Menywod mewn STEM.

 

Y ddau brif allbwn o’r is-grŵp cyfathrebu oedd:

Mae buddion cael gweithlu STEM mwy cyfartal yn gorgyffwrdd yn gryf â gwerthoedd Afallen. Credwn y byddai gweithlu STEM a oedd yn adlewyrchu rhywedd yng Nghymru yn cefnogi Cymru mwy cyfartal a mwy llewyrchus.

Mae gweithlu STEM mwy cytbwys hefyd yn cefnogi tri o Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig, sef Addysg o Safon (Nod 4), Cydraddoldeb Rhyw (Nod 5) a Gwaith Gweddus a Thwf Economaidd (Nod 8).

Sut allwch chi gymryd rhan?

Mae angen cefnogaeth menywod a dynion ar bob mudiad WiSTEM ym mhob cefndir. Dyma rai pethau ymarferol a fydd yn helpu i wneud y sector STEM, a chymdeithas yn ehangach, yn fwy hygyrch i fenywod, a thrwy hynny wella ffyniant a chydraddoldeb i ni i gyd:
 
  1. Ystyriwch ychwanegu eich cefnogaeth i Fenywod mewn STEM at eich proffil cyfryngau cymdeithasol. Mae gen i ‘Ffeministaidd’ yn fy un i, sy’n atgof cyhoeddus i mi fy hun o’r ymddygiadau a’r gweithredoedd rydw i’n disgwyl dal fy hun iddyn nhw
  2. Os ydych chi’n hapus i weithredu fel llysgennad STEM mewn ysgol leol, neu’n hapus i siarad â’r cyfryngau (print, radio neu deledu) ynghylch pam ei bod yn bwysig gwella cyfraddau cyfranogiad merched a menywod mewn pynciau STEM, llofnodwch hyd at y rhestr cefnogwyr
  3. Cofrestrwch i fod yn fentor (neu’n fentorai!) Ar safle Menywod mewn STEM Cymru
  4. Dilynwch y cyfrif twitter 🙂

Os oes gennych chi awgrymiadau ymarferol eraill ar sut i gyflymu cydraddoldeb mewn STEM i ferched, bechgyn, menywod a dynion, rhowch wybod i ni yn y sylwadau isod!

 

 

Erthyglau cysylltiedig

0 Comments

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae'r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i'n partneriaid, ein rhanddeiliaid a'r gymdeithas ehangach.

Aros yn gysylltiedig

Ymunwch â'n rhestr bostio am ddiweddariadau ar ein gweithgaredd

Cymdeithasol

Twitter  LinkedIn  PixelFed mastodon YouTube  

Ffonia ni

Tel: +44 7516 314791