Cefnogi merched a menywod mewn gwyddoniaeth

Cefnogi merched a menywod mewn gwyddoniaeth

Creu Cymru mwy cyfartal a lewyrchus

Nid yw’n gyfrinach bod y sectorau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – yn cael eu dominyddu gan ddynion. Dau eithriad yn gyffredinol mae’n debyg yw’r gwyddorau biolegol a meddygaeth, ond hyd yn oed yn y sectorau hyn, mae dynion yn meddiannu llawer o’r swyddi uchaf.

Rwyf wedi bod yn falch iawn fy mod wedi bod yn gysylltiedig â Bwrdd Menywod mewn STEM Llywodraeth Cymru ers mis Mai y llynedd. Mae gan y Bwrdd gynrychiolaeth gref ar lefel y Gweinidog, ac mae Hyrwyddwyr Menywod dylanwadol iawn mewn STEM o bob rhan o ddiwydiant ac addysg hefyd yn ei phoblogi.

Credaf nad diwydiant ac addysg yn unig sy’n wynebu heriau wrth hwyluso’r llwybr i gyflawni hobïau a swyddi STEM, ond y gymdeithas gyfan. Dyna pam y cymerais rôl Cadeirydd is-grŵp sy’n delio â chyfathrebu ar gyfer Menywod mewn STEM.

Y ddau brif allbwn o’r is-grŵp cyfathrebu oedd:

Mae buddion cael gweithlu STEM mwy cyfartal yn gorgyffwrdd yn gryf â gwerthoedd Afallen. Credwn y byddai gweithlu STEM a oedd yn adlewyrchu rhywedd yng Nghymru yn cefnogi Cymru mwy cyfartal a mwy llewyrchus.

Mae gweithlu STEM mwy cytbwys hefyd yn cefnogi tri o Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig, sef Addysg o Safon (Nod 4), Cydraddoldeb Rhyw (Nod 5) a Gwaith Gweddus a Thwf Economaidd (Nod 8).

Sut allwch chi gymryd rhan?

Mae angen cefnogaeth menywod a dynion ar bob mudiad WiSTEM ym mhob cefndir. Dyma rai pethau ymarferol a fydd yn helpu i wneud y sector STEM, a chymdeithas yn ehangach, yn fwy hygyrch i fenywod, a thrwy hynny wella ffyniant a chydraddoldeb i ni i gyd:
  1. Ystyriwch ychwanegu eich cefnogaeth i Fenywod mewn STEM at eich proffil cyfryngau cymdeithasol. Mae gen i ‘Ffeministaidd’ yn fy un i, sy’n atgof cyhoeddus i mi fy hun o’r ymddygiadau a’r gweithredoedd rydw i’n disgwyl dal fy hun iddyn nhw
  2. Os ydych chi’n hapus i weithredu fel llysgennad STEM mewn ysgol leol, neu’n hapus i siarad â’r cyfryngau (print, radio neu deledu) ynghylch pam ei bod yn bwysig gwella cyfraddau cyfranogiad merched a menywod mewn pynciau STEM, llofnodwch hyd at y rhestr cefnogwyr
  3. Cofrestrwch i fod yn fentor (neu’n fentorai!) Ar safle Menywod mewn STEM Cymru
  4. Dilynwch y cyfrif twitter 🙂

Os oes gennych chi awgrymiadau ymarferol eraill ar sut i gyflymu cydraddoldeb mewn STEM i ferched, bechgyn, menywod a dynion, rhowch wybod i ni yn y sylwadau isod!