A scene depicting gridlock with the word 'cancelled' on the left hand side, and a cyclist riding through the countryside on the right

Tâl Tagfeydd Caerdydd – Dull Cenedlaethau’r Dyfodol

Credwn y dylid gweithredu Tâl Tagfeydd – neu Barth Aer Glân – yng Nghaerdydd. Mae’n unol â’r Nodau Llesiant.

Tâl Tagfeydd Caerdydd – Dull Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae gan London un. Mae gan Stockholm un. Mae gan Durham, Milan, Gothenburg a Valletta nhw.

Mae’n un Birmingham ar y ffordd, fel y mae un ar gyfer Leeds a Paris.

Ac eto, yng ngwlad ‘Cenedlaethau’r Dyfodol’, rydym yn dal i aros! Felly rydyn ni’n nodi yma pam rydyn ni’n meddwl y byddai ‘Parth Aer Glân’, neu Dâl Tagfeydd, yn beth da i Gaerdydd (fel cychwyn – dim rheswm pam na ddylai hyn fod yn ddiofyn ar gyfer ardaloedd adeiledig gyda llygredd amgylchynol uchel).

Beth yw Parth Aer Glân (neu Barth Tâl Tagfeydd)

Rydym yn cymryd yn ganiataol y byddai Parth Aer Glân yng Nghaerdydd yn codi tâl ar gerbydau llygrol i fynd i mewn i derfynau dinasoedd – a ddiffinnir fel yr ardaloedd hynny sy’n dioddef yn rheolaidd o lefelau llygredd uchel.

Credwn y dylai pob cerbyd modur preifat dibreswyl – ac eithrio cerbydau hydrogen, hybrid neu drydan llawn – orfod talu tâl.

Ac rydym o’r farn y dylid defnyddio’r holl arian a godir o’r tâl:

  1. I dalu costau’r cynllun
  2. I wella ffyrdd o fynd i mewn i Gaerdydd heb fod angen defnyddio cerbyd modur preifat (fel isadeiledd a gwasanaethau trên, metro, bws, parcio a theithio a beic)

Gwella seilwaith Teithio Gweithredol yng Nghaerdydd

Credwn hefyd y dylai Caerdydd ddilyn esiampl Nottingham o weithredu Ardoll Parcio yn y Gweithle, ac y dylid cyfeirio’r ardoll hon tuag at yr un potiau gwariant.

Mae Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol yn nodi saith Nod y dylid eu cyflawni gan sefydliadau’r sector cyhoeddus, gan weithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid ar draws cymdeithas sifil. Credwn y byddai’r cynllun yr ydym yn ei ragweld yn cefnogi chwech allan o’r saith nod. Manylir isod ar yr effaith y byddai tâl tagfeydd neu barth aer glân yn ei chael arnynt.

Cymru Iachach

Mae llygredd aer yn uniongyrchol gyfrifol am fwy o afiachusrwydd a marwolaethau yn y boblogaeth yn gyffredinol, gydag effeithiau arbennig o niweidiol ar yr henoed a’r bregus.

Mae’n lleihau swyddogaeth yr ysgyfaint, yn achosi haint anadlol, ac yn cynyddu’r risg o strôc, clefyd y galon a chanser yr ysgyfaint yn sylweddol. Mae amlygiad mamau i lefelau uchel o lygredd aer yn gysylltiedig â chanlyniadau genedigaeth niweidiol. Byddai lleihau nifer y cerbydau modur preifat sy’n dod i mewn i’r ddinas yn lleihau lefelau llygredd aer yn gyffredinol.

Cymru Mwy Cyfartal

Nid yw llygredd o gerbydau yn effeithio’n gyfartal ar bobl Cymru. Gall pobl sydd â chyfoeth uchel ddewis yn haws lle maent yn byw, a gallant adael ardaloedd sy’n dioddef o lefelau uchel o lygredd. Efallai y bydd pobl â chyrhaeddiad addysgol uwch yn gallu cyrchu gwybodaeth y gellir ei defnyddio i liniaru lefelau amlygiad, neu nodi’r ardaloedd a ffefrir i fyw neu dreulio amser. Mae llygredd yn cael mwy o effeithiau iechyd ar y rhai sy’n llai abl i’w osgoi, fel plant ifanc a’r henoed.

Byddai tâl ar gerbydau preifat sy’n dod i mewn i Gaerdydd yn lleihau llygredd aer, yn enwedig ar gyfer grwpiau tlawd a bregus, gan gefnogi Cymru Mwy Cyfartal

Cymru sy’n Gyfrifol yn fyd-eang

Cerbydau modur preifat a fyddai’n gymwys i gael tâl mynediad Dinas Caerdydd hefyd yw’r rhai sy’n defnyddio tanwydd ffosil. Y defnydd o danwydd ffosil yw un o brif achosion newid yn yr hinsawdd, felly bydd gostyngiad yn nifer y cerbydau modur preifat â thanwydd ffosil yn lleihau cyfraniad ‘Cymru’ at Newid Hinsawdd, gan gefnogi Cymru sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang.

Cymru Ffyniannus

Bydd lleihau ein llygredd aer trefol yn lleihau morbidrwydd sy’n gysylltiedig â llygredd aer, gan leihau cost trin salwch o’r fath a galluogi gwario adnoddau mewn ardaloedd eraill. Bydd gostyngiad yn y defnydd o danwydd ffosil hefyd yn lleihau’r ‘gollyngiadau’ o arian sy’n cyd-fynd â phrynu tanwydd sy’n cael ei gynhyrchu ymhell i ffwrdd a’i gludo i Gymru am gost sylweddol – y mae deiliaid tai a busnesau Cymru yn talu amdano.

Cymru Gwydn

Dylai’r cyllid a godir o’r cynllun gael ei ailgylchu (yn rhannol) i mewn i well seilwaith Teithio Gweithredol, ac i mewn i seilwaith a gwasanaethau sy’n cefnogi trafnidiaeth gyhoeddus. Mae’r defnydd o seilwaith Teithio Gweithredol yn benodol yn llawer mwy gwydn i effeithiau llifogydd neu effeithiau eraill sy’n gysylltiedig â Newid yn yr Hinsawdd (os yw rhan o feic neu lwybr cerdded dan ddŵr, yn aml mae’n bosibl dod o hyd i lwybr arall trwy’r rhan honno, yn ffordd sy’n llawer mwy heriol i gerbydau modur). Bydd llai o lygredd aer a dŵr hefyd yn cyfrannu tuag at ecosystem fwy iach – rhan o wytnwch Cymru ’.

Cymru o Gymunedau Cydlynol

Byddai gwell darpariaeth o rwydweithiau Teithio Gweithredol, a ariennir gan dâl mynediad i gerbydau yng Nghaerdydd, yn darparu seilwaith sy’n cyfrannu’n uniongyrchol at y Nod hwn, sef “Cymunedau deniadol, hyfyw, diogel a chysylltiedig da”.

Rydyn ni’n credu bod y wyddoniaeth a’r dystiolaeth sy’n cefnogi gweithredu Tâl Tagfeydd / Parth Aer Glân ar gyfer Caerdydd yn gymhellol, ac wedi’u halinio’n gryf â’r Nodau Llesiant – yn ogystal â rhai (o bosibl) Dinas Parc Cenedlaethol Caerdydd! Byddem yn annog Cynghorwyr a phobl ifanc Caerdydd i wthio am y mesurau hyn i wella ansawdd bywyd i bawb.

Leave a Reply

X