young boy reaching up to pick an apple from a tree

Mesur werth cymdeithasol

Arweiniodd dull arloesol Afallen o ystyried gwerth cymdeithasol at gyfres gadarn o ganlyniadau – ac agorodd ffordd newydd o feddwl i Adra, un o gymdeithasau tai mwyaf, a mwyaf arloesol Cymru.


Cleient: Adra
Sector: Tai cymdeithasol
Dolen: Gwefan

Cyflwyniad
Roedd Adra eisiau dangos eu heffaith gymdeithasol o 2015-2021, gan gwmpasu ystod eang o weithgareddau, gan gynnwys asesiad o’u hymateb i bandemig Covid-19.


Y briff

Roedd Adra eisiau caffael asesiad effaith economaidd, cymdeithasol, iechyd a lles o waith Adra dros y chwe blynedd o 2015-2021. Roeddent yn awyddus i ddeall sut yr effeithiodd eu hymateb i bandemig Covid-19 ar eu heffaith gymdeithasol gyffredinol, ac i ddeall sut y byddai eu perfformiad diweddar yn effeithio ar eu strategaeth yn y dyfodol.


Yr ateb

Creodd Afallen dîm yn cynnwys rhai o arbenigwyr mwyaf blaenllaw Cymru ym maes iechyd, economeg a pholisi cymdeithasol. Aethom ati i ddeall y gwasanaethau y mae Adra yn eu darparu, a’r bobl, y cymunedau a’r busnes sy’n rhan o’r gadwyn gyflenwi o amgylch y busnes angori hwn.

Yna fe wnaethom adeiladu ar fethodoleg a oedd yn dod i’r amlwg a elwir yn ‘6 economi’ i gynrychioli gwerth cymdeithasol nad yw’n cael ei fesur yn gyffredin mewn astudiaethau effaith gymdeithasol. Mae’r economïau hyn:

  • Iechyd planedol
  • Economi deg
  • Economi diwylliannol
  • Economi cylchol
  • Economi lles
  • Economi sylfaenol
Enghraifft o un o’r sectorau economaidd a ystyriwyd fel rhan o’n hymchwil; yr Economi Ddiwylliannol

Gweithiodd tîm Afallen yn agos gyda staff Adra i sicrhau bod cymaint o wybodaeth â phosibl yn cael ei hymgorffori yn ein modelu. Gwnaethom ddangos bod Adra yn gwneud cyfraniad sylweddol i fywydau economaidd-gymdeithasol aelwydydd a chymunedau ar draws gogledd Cymru, ac fe wnaethom argymell bod Adra yn datblygu swyddogaeth mesur ac adrodd ‘effaith gymdeithasol’ yn fewnol, i leihau gwariant ar feddygon ymgynghorol yn y dyfodol, ac i gwella lefelau sgiliau lleol.

Tysteb

Rydym fel mudiad yn cymryd ein cyfrifoldeb cymdeithasol o ddifrif, ac roedd yn wych cael y cyfle i weithio gyda chwmni fel Afallen sydd hefyd yn rhannu’r un gwerthoedd â ni. Roedd yn bleser gweithio gyda David a’r tîm, a oedd yn awyddus i sicrhau eu bod yn bodloni ein hanghenion a’n gofynion, ac yn barod i fod yn hyblyg yn eu hymagwedd yn ôl y gofyn. Mae eu hadroddiad ar effaith gymdeithasol Adra wedi rhoi cryn fewnwelediad i’n gwaith hyd yn hyn, a bydd eu hargymhellion yn ein helpu i wneud yn siŵr ein bod yn sicrhau’r buddion mwyaf posibl i’n cwsmeriaid a’n cymunedau yn y dyfodol.

Elin Williams, Rheolwr Cymunedol a Phartneriaethau