Ffotograff du a gwyn o lan afon yn y blaendir, a rhai cychod hwylio bach a Phont Hafren yn y cefndir

Ymchwilio i ddefnydd hamdden o Aber Afon Hafren

Beth yw’r prosiect?

Mae’r Hafren, sy’n ymestyn rhwng Cymru a Lloegr, yn un o gynefinoedd mwyaf deinamig y DU, gan ddarparu noddfa ar gyfer amrywiaeth eang o fywyd morol, adar mudol, a rhywogaethau planhigion unigryw. Ar gyfer hamdden, mae’n fan cychwyn ar gyfer gweithgareddau awyr agored, o gerdded i chwaraeon dŵr.

Mae eich adborth yn chwarae rhan ganolog wrth gadw’r cydbwysedd hwn, gan sicrhau bod yr aber yn parhau i ffynnu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol tra’n gwasanaethu fel man hamdden annwyl. Mae eich llais yn bwysig wrth lunio ei ddyfodol.

Bydd y prosiect hwn, a ariennir gan Natural England ac a gyflwynir gan Afallen yn gweithio gyda Phartneriaeth Hafren, yn helpu i adeiladu tystiolaeth tuag at ateb strategol ar gyfer aflonyddwch hamdden yn yr ardal hon.


Sut gallaf gymryd rhan?

Fe wnaethom lansio arolwg a ddaeth i ben ar 8 Rhagfyr 2023. Bydd Natural England yn defnyddio canlyniadau’r arolwg i helpu:

  • Deall sut i ddarparu gwybodaeth i ymwelwyr yn well
  • Cynllunio ar gyfer lleihau aflonyddwch i adar o ganlyniad i weithgareddau hamdden, yn enwedig ar yr adegau o’r flwyddyn pan fyddant yn fwyaf sensitif, megis gaeafu
  • Paratoi ar gyfer astudiaethau manwl pellach posibl ar y ffordd orau o ddarparu ar gyfer yr ystod eang o weithgareddau y mae pobl am eu cyflawni yn Aber Afon Hafren

Mae’r map isod yn dangos yn fras leoliad y bobl a ymatebodd i’r arolwg.

Gweler sgrin lawn