Fe wnaethon ni sefydlu Afallen ym mis Hydref 2018 wedi’i seilio ar set o werthoedd.

Roeddem am i Afallen fod yn ymgorfforiad o’n hymrwymiadau personol i weld Cymru yn cyflawni ei photensial fel gwlad gynaliadwy, gan ddangos ffyrdd ymarferol o wella’r ffordd yr ydym yn byw, mewn ffordd sy’n cyfoethogi pob dinesydd ac yn cefnogi ein hecosystemau.

Un o’r ymrwymiadau pwysicaf a wnawn yw cadw mwy o arian, a phobl â thalent, yng Nghymru. Mae symiau enfawr o arian – cyhoeddus a phreifat – yn gadael Cymru bob dydd, ynghyd â llawer o’n gorau a’r mwyaf disglair wrth geisio rhagolygon swyddi mewn mannau eraill. Yn ein ffordd gymedrol ein hunain, ein nod yw cadw mwy o’r arian a’r cyfle hwnnw yng Nghymru; ac nid yng Nghymru yn unig, ond i’w rhawio mor gandryll â phosib allan o Gaerdydd ac i bob cornel o’r wlad.

Nodir ein hymrwymiad i ddull Cenedlaethau’r Dyfodol ar dudalen gartref y wefan

Rydym yn adeiladu ein rhwydwaith o sefydliadau partner, unig fasnachwyr ac ymgynghorwyr; o Ynys Môn i Ynysybwl ac ym mhobman yn y canol, credwn fod pobl yn gweithio orau lle maent yn gadarn ac yn hapus. Rydyn ni am i bobl allu cyflawni pethau gwych yn y lleoedd lle maen nhw wedi gwneud eu bywydau. (Gyda llaw – os ydych chi’n unig fasnachwr, neu’n fusnes bach, yn canolbwyntio ar ddarparu rhagoriaeth yn eich maes – cysylltwch â ni!)

Mae hefyd yn bwysig i ni ddangos ein bod nid yn unig yn dweud y pethau hyn, ein bod yn eu gwneud. Dyna pam rydyn ni wrth ein bodd yn adrodd bod bron i 97% o’n gwariant gyda phobl a sefydliadau yng Nghymru am y flwyddyn ddiwethaf. Roedd y 3% arall ar gyfer rhai gwasanaethau TG ac yswiriant.

Pan fyddwch yn comisiynu Afallen i weithio i chi, gwyddoch y byddwn yn gwneud ein gorau glas i gefnogi cadwyni cyflenwi lleol. Byddwn yn ymdrechu i ddarparu gwaith ystyrlon i fusnesau bach ac unigolion ledled Cymru. Wrth wneud hynny, byddwn yn helpu i gadw arian i lifo yn siopau, tafarndai a swyddfeydd post y pentref sydd mor hanfodol wrth gynnal llesiant a gwytnwch cymunedol.

Yn wir, gellid darllen bod llawer o’r Nodau Llesiant yn ddim llai na gofyniad i ganolbwyntio ar gadw arian a thalent yng Nghymru trwy gefnogi busnesau lleol.

  • Cymru gwydn? Trwy ledaenu ein gwariant o amgylch busnesau bach rydym yn helpu i adeiladu lluosogrwydd o ddewis i eraill sy’n arallgyfeirio’r sylfaen dreth. Rydym hefyd yn gallu dylanwadu ar eraill i ddod yn fwy gwydn yn yr hinsawdd yn y ffordd maen nhw’n cyflawni eu gwaith
  • Cymru o gymunedau cydlynol? Gyda mwy o arian yn cylchredeg yn y trefi a’r pentrefi bach, mae gennym gyfle i helpu i ddiogelu adnoddau dinesig hanfodol.
  • Cymru lewyrchus? Trwy gadw talent ac arian yng Nghymru, rydym yn helpu i ddiogelu swyddi, addysg a chyfleoedd gwaith i bobl ifanc yfory.
  • Cymru o Ddiwylliant Bywiog ac Iaith Gymraeg Ffynnu? Mae ein hymrwymiad i ddarparu ein holl wasanaethau trwy gyfrwng Cymraeg (gan gynnwys y blogbost hwn!) Yn gwarantu ein bod yn chwarae ein rhan i alluogi’r Gymraeg i ddod yn iaith naturiol busnes a chymuned.

Mae’r adroddiad hwn ar ein gwariant dros y deuddeg mis diwethaf yn bleser ei gyhoeddi. Ein haddewid yw parhau i ymdrechu tuag at y nod o 100%, a helpu i adeiladu Cymru sy’n cyflawni ei haddewid i Genedlaethau’r Dyfodol.